Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

MINH VIỆT cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN).
Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ đơn và nộp đơn xin đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

- Tra cứu thông tin, đánh giá khả năng bảo hộ trước khi nộp đơn đăng ký hoặc để sử dụng, khai thác KDCN trong thương mại nhằm tránh các rủi ro;
- Nộp đơn đăng ký KDCN và theo đuổi đơn cho đến khi có quyết định chính thức về việc cấp Văn bằng bảo hộ tại Việt Nam hoặc tại các nước trên thế giới;
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký, chuyển giao Văn bằng KDCN;
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký/ hoặc thông tin trong Văn Bằng KDCN bao gồm sửa tên, địa chỉ của người nộp đơn/ chủ sở hữu;
- Tư vấn về bảo vệ quyền lợi của chủ Văn bằng độc quyền KDCN;
- Tư vấn và soản thảo các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp;
- Tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, bao gồm: tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ KDCN.

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

I. Thông tin cần cung cấp
§      Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả/ đồng tác giả KDCN (nếu có);
§       Tên KDCN xin đăng ký;
§      Các thông tin liên quan đến chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên (nếu có);
§      Các thông tin liên quan đến yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có). 

II Tài liệu cần thiết:
§      Giấy uỷ quyền của người nộp đơn cho MINH VIỆT (01Giấy uỷ quyền chấp nhận cho nhiều đơn ở nhiều thời điểm nộp đơn khác nhau);
(Bản sao Giấy ủy quyền chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn);
§      Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên (nếu có)
(Nếu người nộp đơn được hưởng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên từ chủ sở hữu KDCN khác. Bản sao Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc hoặc bản sao có xác nhận phải nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn);
§      Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có) gồm: Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari. Các tài liệu trên phải là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của các cơ có thẩm quyền hoặc Công chứng.
(Bản sao các tài liệu trên chấp nhận khi nộp đơn, bản gốc/ hoặc bản có xác nhận phải nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn); 
§       Bản mô tả vắn tắt về KDCN gồm: Lĩnh vực ứng dụng của kiểu dáng công nghiệp; các đặc điểm cơ bản của KDCN xin bảo hộ;
§      06 (sáu) Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ KDCN thường bao gồm: mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và các hình phối cảnh của KDCN (Đủ để lột tả toàn bộ bản chất của KDCN). Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm, và không nhỏ hơn 90 x 120 mm. Các ảnh hoặc các bản vẽ phải cùng một tỷ lệ;

Nguồn: http://www.tuvanluathanoi.com/dich-vu/dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>